Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Hende Bauer
BIG-registraties: BIG Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) (nummer 59049257425) BIG Psychotherapeut (nummer 79049257416)
Overige kwalificaties: Supervisor NVP, Supervisor VGCT, categorie 1 lid VMBN, lid VVM. Basisopleiding: Psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94003915

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Hende Bauer Therapie Training en Coaching en Centrum voor Mindfulness Den Haag
E-mailadres: hendebauer@hotmail.com
KvK nummer: 27327277

Website: WWW.HENDEBAUER.NL EN WWW.centrummindfulness.nl AGB-code praktijk: 94003915

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Stressgerelateerde klachten, burn out, stemming- en angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek niet al te complex, levensfaseproblemen, lichamelijke klachten, rouw- en andere werkingsproblemen.

Ook zijn psychologen, artsen en pedagogen in opleiding tot bijvoorbeeld psychotherapeut of cognitief gedragstherapeut of klinisch psycholoog welkom die supervisie of leertherapie nodig hebben.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie
Angst
Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Slaapstoornissen Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Hende Bauer BIG-registratienummer: 79049257416

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Hende Bauer BIG-registratienummer: 79049257416

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Marjan Knol, GZ-psycholoog, 19050803325 .
Marietta van Mastrigt, klinisch psycholoog/psychotherapeut/GZ-psycholoog, 49043346916 / 29043346925.

Hergen Schuringa, GZ-psycholoog, 39049651925.
Birgitta Schalke, psychotherapeut, 19051622016.
Rianne Schoenmakers en Marlou Kleve, mindfulness- en compassietrainers.
Irena Veringa, verloskundige en mindfulness-opleider.
Nicolette Tijdgat, psychotherapeut, mindfulness- en compassietrainer, 29061114116.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Diagnose, diagnostiek, consultatievragen. Doorverwijzing. Medicatie.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Ik werk doorgaans niet met crisisgevoelige patienten en hen die hoog-intensieve zorg nodig hebben. Crisisgevoelige patienten worden naar de juiste kanalen binnen de ggz doorverwezen.
Vaak zijn er tweesporentrajecten waarbij ik een deel van de behandeling uitvoer. Ten allen tijde is duidelijk/zijn er afspraken over wie het aanspreekpunt is bij crises.
Mocht iemand lopende zijn behandeling toch in crisis raken, ben ik zelf (Hende Bauer) telefonisch bereikbaar.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: dit in de praktijk niet nodig is gebleken.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Marietta van Mastrigt, klinisch psycholoog/psychotherapeut/GZ-psycholoog, 49043346916 / 29043346925.
Hergen Schuringa, GZ-psycholoog, 39049651925.
Marjan Knol, GZ-psycholoog, 19050803325.

Rianne Schoenmakers, mindfulnesstrainer en compassietrainer. Nicolette Tijdgat, psychotherapeut, 29061114116.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Wij hebben intervisie en los daarvan intervisie-achtig contact, bespreken lastige casussen, gebruiken elkaar als vraagbaak.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: Voor therapie en supervisie: https://hendebauer.nl/praktische-informatie/ en voor tarieven leertherapie https://centrummindfulness.nl/leertherapie/ en voor annuleren en missen sessies bij de algemene voorwaarden: https://centrummindfulness.nl/algemene-voorwaarden/

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders: Verschillende beroepsverenigingen namelijk vmbn, vvm, nip, vgct, nvp. Ik ben BIG_psychotherapeut en BIG GZ-psychologg, gecertificeerd mindfulnesstrainer bij VMBN en VVM, en gecertificeerd compassietrainer bij Center for MSC en bij Register MBCL. Daarna geregistreerd als supervisor bij NVP, VGCT, VMBN, VVM en erkend leertherapeut bij VGCT en NVP.
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: https://hendebauer.nl/over-hende-bauer/ en https://centrummindfulness.nl/over-ons/

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Bij mij (Hende Bauer), bij een onafhankelijk mediator, of direct bij de klachten- en geschillencommissie van het NIP (zie bij 9b)

Link naar website:

https://centrummindfulness.nl/algemene-voorwaarden/ voor mindfulness en leertherapie ; https://hendebauer.nl/praktische-informatie/ voor therapie en supervisie

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
Voor mindfulness en compassie: Hergen Schuringa.
Voor therapie en psychologische begeleiding Marjan Knol.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: voor therapie, supervisie https://hendebauer.nl voor mindfulness, leertherapie https://centrummindfulness.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Patienten kunnen zich aanmelden per email of per telefoon.
Voor deelname aan een groepsprogramma is direct inschrijving via de site mogelijk.

De intakes worden uitgevoerd door Hende Bauer, psychotherapeut.
De uitslag van de intake wordt door Hende Bauer tijdens de intake gecommuniceerd aan patient.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Tijdens de intake – of indien er meerdere gesprekken nodig zijn, zo spoedig mogelijk daarna – wordt het behandelplan en/of doorverwijzingsadvies met patient besproken. Ik evalueer om de 4 sessies met patient de voortgang. Ik vraag daarbij actief naar de bevindingen van patient en zijn op-en aanmerkingen.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Opstellen behandelplan. Bespreken voortgang en evaluatie. Zonodig vragenlijsten.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
4 sessies, 5-8 weken.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Tussentijdse evaluaties in de vorm van een open gesprek met vragen naar ervaringen, vooruitgang, therapeutische relatie, behoefte aan bijsturing. Aan het einde van de behandeling wordt een volledig evaluatieformulier ingevuld door patient.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Hende Bauer Plaats: Den Haag
Datum: 29 december 2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Scroll naar boven